logo 65

НАРЕДБА 18 - Приложение № 33 към чл. 52м, ал. 1

Приложение № 33 към чл. 52м, ал. 1 (Ново – ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

Информация, подавана от лицата по чл. 52м, ал. 1, извършващи продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин

  • Наименование на електронния магазин.

EPAYGO/satirata.net

  • Наименование на домейна на електронния магазин.

www.epaygo.bg

3. Информация за лицето, извършващо продажби чрез електронния магазин:

а) за ЮЛ и ЕТ:  ЕИК 201301332, София 1301; ул.Николай Хайтов 2 Г; info@satirata.net 0886900006;  ВИП Рент ЕООД

б) за ФЛ: име, презиме, фамилия; постоянен адрес; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС.  

4. Продажбите се извършват чрез:  

4.1. Ползване на услуга за продажба на стоки/услуги в интернет (онлайн платформа):

наименование на онлайн платформата;  EPAYGO

уеб адрес на онлайн платформата;  www.epaygo.bg

оператор на онлайн платформата:  Ипей АД, ЕИК13140939, Р България, София 1000, ул. „Иван Вазов“ № 16, email: office@epay.bg

4.2. Собствен/нает електронен магазин:

4.2.1. Информация за собственика на домейна:

а) за лица, установени на територията на страната:

за ЮЛ и ЕТ: :  Ипей АД, ЕИК13140939, Р България, София 1000, ул. „Иван Вазов“ № 16, email: office@epay.bg

за ФЛ: име, фамилия; адрес, на който се упражнява дейността;

електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;  

б) за чуждестранни лица: наименование, държава на установяване, адрес, номер от търговски и/или данъчен регистър, електронен адрес.  

4.2.2. Къде е хостван уеб сайтът на електронния магазин:

i. на собствена инфраструктура – местонахождение на оборудването;

ii. използва се външна хостинг услуга:

А) вид на използваната хостинг услуга – EPAYGO

Б) информация за доставчика на хостинг услугата: Ипей АД, ЕИК13140939, Р България, София 1000, ул. „Иван Вазов“ № 16, email: office@epay.bg

а) за лица, установени на територията на страната:

за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование;  Ипей АД, ЕИК13140939, Р България, София 1000, ул. „Иван Вазов“ № 16, email: office@epay.bg за ФЛ: име, презиме, фамилия; постоянен адрес; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;

б) за чуждестранни лица: наименование, държава на установяване, адрес, номер от търговски и/или данъчен регистър, електронен адрес.  

4.2.3. Поддръжка на сайта на електронния магазин:

i. поддръжката се осъществява от собственика на електронния магазин;

ii. поддръжката е възложена на друго лице:  Ипей АД, ЕИК13140939, Р България, София 1000, ул. „Иван Вазов“ № 16, email: office@epay.bg

4.2.4. Наименование и версия на софтуера/ите на електронния магазин.

4.2.5. Къде се съхранява БД на софтуера на електронния магазин:

i. на собствена инфраструктура – местонахождение на оборудването;

ii. на наета инфраструктура – Ипей АД, ЕИК13140939, Р България, София 1000, ул. „Иван Вазов“ № 16, email: office@epay.bg

iii. хостинг компания – наименование (ЕИК, уеб адрес) на хостинг компанията;

iv. ползване на „облачна услуга” – наименование (ЕИК, уеб адрес) на доставчика на услугата.  

5. Вид на продаваните стоки/услуги – билети за театър.

6. Начало на работа на електронния магазин – 01.10.2019

7. Прекратяване на работата на електронния магазин – дата.

8. Дата на подаване на информация в НАП.